PRIVACY & COOKIES

PRIVACY

Gebruiksvoorwaarden en vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens

PRIVACYVERKLARING

Stevens Bruno, zaakvoerder, is eigenaar van B&B De Schorre en van de website www.bnbdeschorre.be

B&B De Schorre draagt graag zorg voor haar klanten. Zorg dragen voor de persoonsgegevens die je met ons deelt, vormt hier een belangrijk onderdeel van. Deze privacyverklaring legt uit hoe we je gegevens gebruiken om je een betere en inspirerende gebruikerservaring te bieden.

BESCHERMING VAN JE PRIVACY – VERANTWOORDELIJKE VERWERKER

Stevens Bruno, zaakvoerder, met maatschappelijke zetel te Kapelstraat 203, 2850 Boom is eigenaar van B&B De Schorre en de website www.bnbdeschorre.be

De zaakvoerder is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens op de website www.bnbdeschorre.be en verbindt er zich toe het vertrouwelijk karakter van jouw persoonsgegevens te respecteren en te beschermen.

De “vertrouwelijke” verwerking houdt in dat wij jouw persoonsgegevens “vertrouwelijk” verwerken conform de gangbare wettelijke nationale en internationale bepalingen, waaronder de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (B.S., 18 maart 1993), zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (B.S., 3 februari 1999) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018. Zo zullen er geen enkele persoonsgegevens zoals adres, e-mail, telefoon en faxnummer, demografische gegevens of identificatiegegevens verwerkt worden zonder dat je toestemming tot deze verwerking zou gegeven hebben en zonder dat je het doel van deze verwerking kent.

REGISTRATIE VAN PERSOONSGEGEVENS

Je kan de website www.bnbdeschorre.be vrij bezoeken en daarbij alle beschikbare informatie raadplegen over de organisatie, de producten en hun prijzen zonder dat je om het even welke persoonsgegevens ter beschikking dient te stellen.
Telkens je persoonsgegevens verstrekt, zullen wij deze behandelen in overeenstemming met het hier beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

VERTROUWELIJKE VERWERKING VAN DE GEGEVENS

De persoonsgegevens die de wij verzamelen, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand kan alleen maar door ons geraadpleegd. De informatie zal louter voor interne doeleinden verwerkt worden. In de regel geven wij geen persoonsgegevens door aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.

In het uitzonderlijke geval dat wij persoonsgegevens doorgeeft aan organisaties of bedrijven waar wij mee samenwerken, wordt dat uitdrukkelijk vermeld of wordt jou uitdrukkelijk om jouw toestemming gevraagd.

Wij verkopen jouw gegevens NIET aan derden.

DOEL VAN VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

 • Categorie 1 Het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van gegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond het gerechtvaardigd belang van B&B De Schorre om zijn website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.

 • Categorie 2 Het beheer van je  account op de Website met het oog op het gebruik van onze webshop en Website, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd. En indien door jou aangegeven, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond je expliciete, voorafgaande toestemming. Indien er door jou aangegeven gezondheid gerelateerde gegevens worden gebruikt voor direct marketing, dan deze uiteraard ook enkel met voorafgaande toestemming.

 • Categorie 3 Het je toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond je  expliciete, voorafgaande toestemming. Indien er door jou aangegeven gezondheid gerelateerde gegevens worden gebruikt voor direct marketing, dan deze uiteraard ook enkel met voorafgaande toestemming.

 • Categorie 4 De levering en facturatie van door jou bestelde producten, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd.

 • Categorie 5 De levering en facturatie van door jou bestelde producten, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd.

 • Categorie 6 en 7 Het boeken van een vakantieverblijf of het beantwoorden van een vraag, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd.

 • Categorie 8 Het beantwoorden van een vraag, met als rechtsgrond je expliciete en voorafgaande toestemming.

 • Categorie 9 Je contacteren in kader van het plaatsen van een review, met als rechtsgrond de gerechtvaardigde belangen van B&B De Schorre om zijn Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.

 • Categorie 10 Je contacteren in kader van een wedstrijd waar je aan deelnam, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd.

 • Categorie 11 Het aanmaken van lidmaatschap, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd.

 • Categorie 12 Je contacteren in kader van marktstudies met als rechtsgrond het gerechtvaardigd belang van B&B De Schorre om zijn Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.

 • Categorie 13 Om veiligheid en beschikbaarheid te garanderen met als rechtsgrond het gerechtvaardigd belang van B&B De Schorre om zijn Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.

 • Categorie 14 Ter controle van spam met als rechtsgrond het gerechtvaardigd belang van B&B De Schorre om zijn Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.

 • Categorie 15 Het boeken van een vakantieverblijf of het beantwoorden van een vraag, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd.

GOOGLE ANALYTICS

Via onze Website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de Website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je  IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”

RETARGETING COOKIES

Door ons worden zogenoemde retargeting cookies gebruikt. Daardoor kunnen wij op basis van je  eerdere aan onze Websites advertenties tonen op websites van derden. Hiervoor gebruik wij Facebook Pixel.

FACEBOOK BUTTONS

Op onze Website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen delen op sociale netwerken als Facebook. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met je (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Facebook opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Facebook stelt zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

OVER VERWIJDERING VAN COOKIES

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser. Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden. Deze cookies kan je centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.

TOELATING VOOR VERWERKING

Als wij jouw persoonsgegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken of deze wenst door te geven aan organisaties of bedrijven waarmee de organisatie samenwerkt, dan zullen wij jou daarvoor je uitdrukkelijke toestemming vragen en kan je je ertegen verzetten.

DUUR VAN DE VERWERKING

Deze gegevens worden door ons verwerkt voor de duur die noodzakelijk is in functie van de hierboven beschreven doeleinden.

PROFILING

De verwerking van je  persoonsgegevens omvat eveneens profiling. Dit impliceert dat wij op basis van de persoonsgegevens die je ons verstrekt een profiel opbouwen over jou zodat wij je gepaste advertenties en voorstellen kunnen doen.

TOEGANG TOT GEGEVENS

Wij geven in de regel geen persoonsgegevens door aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.

De gegevens kunnen worden geraadpleegd of verwerkt door personeel in dienst van B&B De Schorre. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze privacyverklaring.

We werken samen met zorgvuldig geselecteerde leveranciers die bepaalde taken voor ons uitvoeren (vb. IT).  Als we persoonsgegevens met andere organisaties delen, verplichten we hen deze gegevens veilig te bewaren en verbieden we hen de gegevens te gebruiken voor hun eigen marketingdoeleinden. We delen enkel de persoonsgegevens die onze leveranciers en partners nodig hebben om ons hun diensten te kunnen aanbieden met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door ons werd gevraagd.

B&B De Schorre verkoopt jouw gegevens NIET aan derden.

JE RECHTEN

  • Recht op toegang en inzage  Je hebt het recht de gegevens die B&B De Schorre over jou geregistreerd heeft, in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten corrigeren. Bovendien kan je op elk moment vragen dat jouw persoonsgegevens uit het bestand van B&B De Schorre verwijderd worden.

  • Recht op correctie, aanvulling en verwijdering van persoonsgegevens Je bent vrij om je persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan B&B De Schorre.

   Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

   Als je de communicatie van B&B De Schorre niet (meer) wilt ontvangen, kun je je ten allen tijde uitschrijven op de mailings via unsubscribe of per e-mail of per brief met vermelding van jouw naam, postadres en e-mail.

   Je krijgt wel nog steeds dienst gerelateerde berichten van ons in kader van huidige overeenkomsten.

   Daarnaast heb je steeds de mogelijkheid om persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen door in te loggen op het portaal. Indien je hulp nodig hebt, kan je B&B De Schorre steeds bereiken via telefoon of email.

  • Recht van verzet Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

   Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoef je geen redenen op te geven. Je kan dit eenvoudigweg doen door het verzenden van een mail aan ons.

  • Recht van vrije gegevensoverdracht Je beschikt over het recht om je persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

  • Recht van intrekking van de toestemming Voor zover de verwerking gebaseerd is op je voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken.

  • Uitoefening van je rechten Je kunt je rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail, per post of telefonisch.

  • Profiling De verwerking van je persoonsgegevens omvat profiling.

  • Recht om klacht in te dienen Indien je een klacht hebt, vragen wij om ons rechtstreeks te contacteren hetzij per e-mail, per post of telefonisch. Wij zullen alle mogelijke maatregelen treffen om tegemoet te komen aan je bezorgdheid omtrent de verwerking van je persoonsgegevens.

   Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

   Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Je  persoonsgegevens, kun je een vordering tot schadevergoeding instellen.

BEVEILIGING

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Je dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot je login en paswoord te voorkomen. Je bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt van de Website vanop je computer, IP-adres en van je identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

COPYRIGHT

Van deze Website mogen op geen enkele wijze teksten of afbeeldingen worden gereproduceerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van B&B De Schorre.

WIJZIGINGEN AAN DEZE VERKLARING

Deze Verklaring vervangt alle vorige versies. We kunnen deze Verklaring te allen tijde aanpassen dus gelieve regelmatig op onze Website(s) te kijken om te controleren of er updates zijn. Als het om belangrijke wijzigingen gaat, zullen we een duidelijke mededeling op onze Website(s) plaatsen en, indien van toepassing, de wijzigingen ook elektronisch meedelen.

Laatst bijgewerkt: september 2023

Gebruik van Cookies

De Schorre maakt gebruik van de technologie die doorgaans aangeduid wordt met de term “cookies” om de website te beheren en ervoor te zorgen dat hij de juiste functies biedt.
 • Definitie van cookies
  HTTP cookies, ook bekend als “web cookies” of gewoon “cookies”, zijn stukjes tekst die door de website worden verzonden naar een webbrowser. Deze stukjes tekst worden vervolgens teruggezonden, telkens als deze browser een pagina op die server bekijkt. Deze cookies worden door de website deschorre.be gebruikt voor het (anoniem) volgen van de bezoekers. 
 • Waarom gebruikt De Schorre cookies?
  De Schorre gebruikt cookies om het gebruik van de website te kunnen analyseren en zo de website te optimaliseren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van permanente cookies.
 • Wanneer gebruikt De Schorre cookies?
  Alle pagina’s van De Schorre schrijven of lezen een cookie. 
 • Hoe kun je cookies weigeren?
  Je bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. Je kunt daarvoor je webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Mozilla Firefox) instellen om alle of bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van je webbrowser). Als je cookies weigert, is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor jou beschikbaar zijn.